MASALİNAM2.TR.GG
Ana Menü
»BEBEK ÖRGÜLERİ

Sitelerim

Mesaj Kutusu

Hoşgeldiniz

hayatımızıniçinden

Koruyucu aile

KİMLER KORUYUCU AİLE OLMAK İÇİN BAŞVURABİLİR ?
 • T.C. Vatandaşı olan,
 • Türkiye'de sürekli ikamet eden,
 • Okur-Yazar olan,
 • Evli veya bekar, çocuklu ya da çocuksuz olup, çocuğun öz anne babası ya da vasisi dışındaki HERKES

koruyucu aile olmak üzere ikamet ettiği İl'de bulunan İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurabilir.

Öncelikle sürekli oturulan İldeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulur.

Sonra, başvuru sırasında ilgili Sosyal Hizmet Uzmanınca Koruyucu Aile Hizmetinin esasları, işleyişi ve aileye yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgi verilir.

Üçüncü aşamada, verilen bilgiler ışığında koruyucu aile olmaya kesin karar verilirse, Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından evde, işyerinde, başvuran ailenin çocuklarıyla vb. bir dizi görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde amaç ailenin ve çevresinin yerleştirilecek çocuğa her açıdan uygun olup olmadığının belirlenmesidir. Görüşmelerden elde edilen bilgilere ilişkin sosyal inceleme raporu hazırlanır.

Görüşmeler sorıucu ölumlu karar verilirse ailelerden bazı belgeleri hazırlamaları istenir.

KORUYUCU AİLE ADAYLARININ HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER

 • Fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Evliler için evlenme cüzdanı örneği
 • İkametgah belgesi
 • İş ve gelir durumunu gösteren onaylı belge
 • Adli sicil raporu
 • Sağlık Kurulu Raporu ve gerekli görülürse aile veya kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını gösterir ayrıntılı raporlar.

KORUYUCU AİLELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

 • Yanına yerleştirilen çocuğun öncelikle fıziksel ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları sağlamak,
 • Çocuğun yeteneklerinin ve becerisinin elverdiği ölçüde öncelikle eğitim ve öğretimi ya da iyi bir meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermek,
 • Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamak,
 • Koruyucu aileye ve yerlettirilen çocuklara ilitkin olarak mesleki çalyşmaları yürüten sosyal hizmet uzmanlarına gerekli koşulları hazırlamak,
 • Adres ve ikametgah değişikliklerini bu değişiklik gerçekleşmeden önce İl Müdürlüğü'ne bildirmek, Koruyucu ailelerin yükümlülükleridir.
  KORUYUCU AİLELERE VE YERLEŞTİRİLEN ÇOCUĞA SAĞLANAN İMKANLAR
  • Koruyucu ailelere baktıkları her çocuk için yeterli bakım ücreti ödenir.
  • Özürlü çocuklar için yapılacak ödemeler iki katına kadar arttırılır.
  • Her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat arttırılarak ödenir.
  • Şubat ve Ağustos aylarında çocukların yıllık giyim masrafları karşılığı olarak bakım ücreti iki kat arttırılarak ödenir.
  • Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların sağlık giderleri kurum tarafından karşılanır.
  • Koruyucu aileler ve korudukları çocuklar için gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümlerindeki uzman kişilerden psikolojik ve psikiyatrik danışmanlık hizmeti sağlanır.
  • Okula giden veya bu yaştaki çocuklara her ay harçlık ödenir.
  • Koruyucu ailelere ödenen bakım ücreti memur maaş katsayısına bağlı olarak arttırılmaktadır.

 

KORUYUCU AİLE
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Türkiye'nin en köklü Kurumlarından birisi olarak; ekonomik, sosyal ve psikolojik yönlerden desteğe, korunma ve bakıma gereksinimi olan başta çocuklarımız olmak üzere tüm yurttaşlarımıza hizmet vermektedir. Sınırlı olanaklar çerçevesinde azami bir gayret ve özveri ile sürdürülen tüm çalışmalarının temel amaci; bu özel ihtiyaç gruplarına en iyi şekilde hizmet sunulmasıdır.

 

Biliyoruz ki; sağlıklı bir toplum ve mutlu yarınlar için sahip olduğumuz en değerli varlıklarımızdır çocuklar... Ve inanıyoruz ki; en az toprak erozyonu kadar önemli olan insan erozyonunun önüne geçmek ancak ve ancak toplumsal bir paylaşımla mümkün olabilecektir. Bu nedenle Kurumumuz kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklar alanında öncelikle hizmet vermeye çalışmaktadır.

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; bu düşünceden yola çıkarak sınırlı olanakları çerçevesinde yıllardır vermekte olduğu bir hizmeti sizlerin katkılarıyla güçlendirmeyi ve korunmaya muhtaç durumdaki çocuklarımızı toplumsal bir bütünleşme, toplumsal bir paylaşım ile kucaklamayı hedeflemektedir.

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından verilmekte olan. ve kökeni 1940'lı yıllara kadar uzanan bu hizmet, KORUYUCU AİLE HİZMETİDİR.

 

Ülkemizdeki ilk koruyucu aile uygulaması 1949 yılında yapılmıştır. Hizmetin geniş olarak uygulanmasına ise 1952 yılında başlanılmıştır. Daha sonra 1961 yılında UNICEF ile işbirliği yapılarak bir proje uygulanmıştır. 1993 yılında planlanan proje ile de hizmet canlandırılmıştır.

 

KORUYUCU AİLE HİZMETİ; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocukların, kısa veya uzun süreli olarak bakımlarını üstlenen aile ya da kişilerin yanında, devlet denetiminde yetiştirilmeleri olarak tanımlanmakta ve bu hizmeti veren aile ya da kişilere KORUYUCU AİLE denilmektedir.

 

02 Eylül 1990 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesinde; çocuğun öncelikle ailesi yanında, bu mümkün olmadığı taktirde ise uygun bir aile ortamı içinde yaşamını sürdürmesi ve gelişmesi hakkına özel bir yer verilmektedir. Ülkemizin de imzalamış olduğu bu sözleşme ile Koruyucu Aile Hizmeti daha da önem kazanmaktadır.

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi ile vurgulanan Koruyucu Aile Hizmeti'nin dayanağı Türk Medeni Kanunu'nun 273.maddesi ile 24.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 22. ve 23. maddeleridir. Koruyucu Aile Hizmeti bu maddeleri temel alarak hazırlanan 14.10.1993 tarih ve 21728 sayılı Koruyucu Aile Yönetmeliği ile Yönetmeliğin koruyucu ailelere ödenen ücretlerle ilgili 22.ve 24.maddelerini değiştiren 10.04.1997 tarih ve 22960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe uygun olarak yürütülmektedir.

 

NİÇİN KORUYUCU AİLE ?

 

Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karışlayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Kuşkusuz anne-babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünülenler gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel, bedensel ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm, hükümlülük gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremez ve çocuklarının gereksinimlerini karşılayamaz hale gelmektedirler.

 

Böyle durumlarda çocuklara yardım etmenin en iyi yolu öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanması amacıyla Koruyucu Aile hizmetinden yararlandırılmasıdır.

 

Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Kurum bakımının çocuk üzerindeki etkilerine yönelik yapılan araştırmalar incelendiğinde de bu bakım türünün sadece pahalı olmadığı, çocuğun gelişimini bazı yönlerden eksik tamamlamasına da yol açtığı ortaya çıkmıştır. Bu neden1.e tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli Koruyucu Aile bakımıdır.

 

Koruyucu aile hizmetinde amaç, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktadır.

 

Koruyucu aile çocuklara, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur. Böylece koruyucu aileler sadece çocuğa yardım etmekle kalmayıp, desteğe gereksinimi olan güç durumdaki aileye de yardım etmiş olmaktadırlar.

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bir elinden tuttuğu ve tutmaya devam edeceği çocukların öteki elinin koruyucu aileler ve toplum tarafından tutulmasını istemektedir. İster koruyucu aile olarak, ister koruyucu aileyi tanıtarak, ister koruyucu ailelere özel indirimler, destekler, teşvikler sağlayarak daha çok çocuğun koruyucu aileler yanında yetişmesine ortam yaratılması olanaklıdır.

 

1998 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan Koruyucu Aile Tanıtım Kampanyası ile koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısında belirgin bir artış yaşanmıştır. Bunun yanı sıra, koruyucu ailelere gıdadan, giysiye, ulaşımdan özel sigortaya kadar sınırlı-süreli indirimler, katkılar sağlanmıştır.

 

"Öteki Elini Sen Tut" çağrımıza toplumumuz her açıdan kuçak açmıştır. Hem geleceğin sağlıklı bireylerinin yetiştirilmesinde sorumluluğu paylaşarak koruyucu aile olmuşlar, hemde bu sorumluluğu paylaşan ailelere hizmet desteği sağlayarak ya da hizmeti tanıtarak katkı vermişlerdir.

Koruyucu aile yanına yerleştirilebilen, korunan, sokaktan kurtarılan her çocuk sorumluluğu paylaşan herkesin sevinci, başarısı olacaktır.

Diğer Sitemizden

Diğer Sitemizden

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar......DİLEK..Gururum5.tr.gg
masalinam2.tr.gg


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol